Politica Accace de raportare în interes public

Politica Accace de raportare în interes public

La Accace, ne angajăm să creăm un mediu în care comunicarea deschisă și sinceră reprezintă o așteptare, nu o excepție. Cultura noastră susține acest lucru prin faptul că suntem fideli valorilor noastre și le trăim în fiecare zi – atât ca indivizi, cât și ca organizație. Cu toate acestea, știm din experiență că și cele mai bune sisteme pot da greș uneori, iar atunci când se întâmplă acest lucru, este important să avem mecanisme care să permită indivizilor să semnaleze greșelile, astfel încât acestea să poată fi îndreptate. Dacă credeți că cineva este implicat în orice act de conduită necorespunzătoare sau abatere la locul de muncă, aveți datoria de a raporta acest lucru.

SpeakUp este o politică pe care am adoptat-o cu acest scop. După cum sugerează și numele său, dorim să dăm posibilitatea persoanelor să abordeze orice încălcare a politicii noastre interne, orice practici suspecte sau alte acțiuni ilegale, corupte, periculoase sau neglijente care ar putea dăuna organizației, oricăruia dintre angajații, clienții sau investitorii săi. SpeakUp este conceput pentru a oferi protecție oricărei persoane care raportează orice tip de comportament dăunător. La urma urmei, o cultură centrată pe deschidere și onestitate poate exista doar dacă cei care își exprimă îngrijorările o pot face în mod liber, fără teama de represalii sau tratament nedrept. Sperăm că această politică, creată pentru a îndeplini toate cerințele aplicabile (inclusiv Directiva UE 2019/1937, legislația locală conexă, cum ar fi Legea nr. 361/2022, standardele internaționale și principiile guvernanței corporative), ne va ajuta să creștem împreună pentru a deveni o sursă de inspirație pentru ceilalți.

Cuprins:

Această Politică are ca scop să ofere o îndrumare pentru ca Avertizorii să își exprime suspiciunile în fața unui Departament sau a unei Persoane desemnate, cu privire la orice bănuială privind evenimente/ activități nedorite, care sunt contrare legii, politicilor, regulilor și procedurilor Accace sau care pot avea un impact negativ asupra activității sau bunei credințe Accace.

Obiectivele urmărite de această Politică sunt:

Accace:

Accace S.R.L.,  cu sediul în Bucuresti, Str. Frumoasă nr.30, etaj 2, modul 1.1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.

J40/20326/2006, cod fiscal RO19576951.

Accace Accounting S.R.L.,  cu sediul în București, str. Frumoasă nr. 30, modul 1.8, et. 2, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17283/2020, cod unic de înregistrare 43450777.

Accace Outsourcing S.R.L.,  cu sediul în București, Str. Frumoasă nr.30, etaj 2, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15215/2012, cod fiscal RO31043206

Încălcare:

Acte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie o nerespectare a prevederilor legale, referitoare la domenii precum: achiziții publice; servicii, produse și piețe financiare și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transporturilor; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice, astfel cum se menționează în anexa nr. 2 la lege; încălcări care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, astfel cum se menționează la articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare “tratatul” sau “TFUE”) și astfel cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări privind piața internă, astfel cum sunt menționate la articolul 26 alineatul (2) din tratat, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări ale pieței interne în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal contrar obiectului sau scopului legislației aplicabile în materie de impozit pe profit, care constituie abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care sunt contrare obiectului sau scopului legii.

Departamentul sau Persoana Desemnată:

O echipă sau o persoană independentă – din cadrul departamentului juridic și al departamentului de resurse umane (în funcție de natura încălcării raportate) – care să se ocupe de problemele semnalate de către avertizor în temeiul prezentei politici.

Bună credință:

Convingerea sinceră a avertizorului că raportul privind o încălcare este adevărat și că acesta a fost întocmit în interesul Accace, fără a lua în considerare beneficii personale și fără a se baza pe ranchiună personală; cu toate acestea, nu este necesar ca raportul întocmit cu bună credință să se dovedească a fi adevărat.

Persoana vizată:

O persoană fizică sau juridică la care se face referire în raport ca fiind o persoană căreia i se atribuie încălcarea sau cu care persoana respectivă este asociată

Protecție:

Toate măsurile rezonabile luate de Accace pentru a asigura confidențialitatea numelui avertizorului, precum și măsurile aplicate pentru a-i proteja pe avertizori de represalii

Procedura SpeakUp:

O raportare către o echipă dedicată a Accace de către orice persoană pentru a expune și/sau a informa cu privire la o încălcare și toate etapele ulterioare aferente în conformitate cu prezenta Politică

Raportare:

O acuzație din partea unui avertizor că a avut loc o încălcare

Avertizor:

O persoană fizică care raportează Încălcarea la Unitatea sau persoana desemnată de Accace

Represalii:

Orice act direct sau indirect de discriminare, răzbunare sau hărțuire comis împotriva avertizorului, de către orice persoană, pentru că a raportat o Încălcare

Raportare externă:

Comunicarea orală sau scrisă a informațiilor privind încălcările legii prin intermediul canalelor de raportare externe reprezentate de autoritățile menționate la articolul 15 din lege.

Acțiune de monitorizare:

Orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unui raport intern sau de către autoritatea competentă pentru a da curs raportului și, dacă este cazul, pentru a remedia încălcarea semnalată.

Informații referitoare la încălcări ale legii:

Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii care au avut loc sau sunt susceptibile de a avea loc în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau al altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în cadrul cărora denunțătorul lucrează sau a lucrat în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin activitatea sa, precum și informații privind încercările de a ascunde astfel de încălcări.

Raportare internă:

Comunicarea orală sau scrisă a informațiilor privind încălcări ale legii în cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și persoane juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin intermediul mijloacelor puse la dispoziție de autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și de persoane juridice de drept privat pentru raportarea încălcărilor legii, care constituie canale de raportare internă.

Legea:

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de integritate în interes public

Scop Personal

Această politică se aplică tuturor avertizorilor care au obținut informații – în contextul muncii – despre încălcări. Măsurile de protecție a avertizorilor se aplică, de asemenea, dacă este relevant, și în cazul:

– persoanelor terțe care au legătură cu avertizorul și care ar putea suferi represalii într-un context legat de muncă, cum ar fi colegii sau rudele avertizorului,

– persoanele juridice pe care avertizorii le dețin, pentru care lucrează sau care au alte legături în cadrul unui context legat de muncă.

Scop Material

Această politică stabilește standardele minime de protecție a avertizorilor care raportează încălcări ale legii sau ale politicilor, regulilor sau procedurilor interne ale Accace. Exemple de astfel de Încălcări includ, dar nu se limitează la, fraudă, spălare de bani, mită și corupție, conflicte de interese, încălcări ale proprietății intelectuale și ale protecției datelor cu caracter personal, concurență neloială, abuz de piață, tranzacții cu informații privilegiate și alte abateri, practici imorale sau răuvoitoare, neglijență în serviciu (în special aspecte care pun în pericol credibilitatea și reputația Accace ca partener de afaceri de încredere).

Nu se aplică

Această Politică nu este concepută pentru a reclama o concediere sau o acțiune disciplinară, pentru a pune la îndoială deciziile financiare sau comerciale luate de Accace și nici nu ar trebui să fie utilizată pentru a reexamina orice alte aspecte care au fost deja abordate în cadrul altor proceduri, reguli sau reglementări ale Accace.

Protecția Avertizorilor

Avertizorii se vor califica pentru protecție în cadrul acestei politici în următoarele condiții:

– au avut motive rezonabile să creadă că informațiile privind încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că aceste informații se încadrează în domeniul de aplicare material al prezentei politici,

– au raportat fie intern, fie extern, în conformitate cu prezenta politică. Prezenta politică nu afectează obligația de a accepta și de a da curs raportărilor anonime de încălcări, însă raportarea anonimă nu este preferată și este încurajată. Raportorii care au raportat încălcări în mod anonim, dar care sunt identificați ulterior și suferă represalii, se vor califica pentru protecție (a se vedea partea privind măsurile de protecție), cu condiția să îndeplinească condițiile definite.

Măsuri de Protecție

Accace ia măsurile necesare pentru a interzice orice formă de represalii împotriva avertizorilor (inclusiv amenințări și încercări de represalii), în special – dar fără a se limita la – sub formă de:

Accace se asigură că avertizorii au acces, după caz, la măsuri de sprijin, în special la informații și consiliere complete și independente, ușor accesibile și gratuite, cu privire la procedurile disponibile, la protecția împotriva represaliilor și la drepturile persoanelor în cauză. În cazul în care avertizorul consideră că ar putea fi supus victimizării sau hărțuirii de către persoanele suspectate după ce a vorbit, conducerea poate lua în considerare posibilitatea de a-l transfera într-un alt loc adecvat, la cererea acestuia.

Accace ia măsurile corespunzătoare (de exemplu, acțiune disciplinară, plângere civilă sau penală) în conformitate cu procedurile interne, față de orice persoană fizică sau juridică care:

– împiedică sau încearcă să împiedice raportarea, exercită represalii împotriva avertizorului,

– inițiază proceduri de hărțuire împotriva avertizorului,

– încalcă obligația de a păstra confidențialitatea identității avertizorului.

De asemenea, Accace ia măsuri în ceea ce privește avertizorii, în cazul în care se stabilește că aceștia au raportat cu bună știință informații false.

Declinarea răspunderii

Persoanele care îndeplinesc criteriile pentru denunțători sunt protejate împotriva unor potențiale încălcări ale dispozițiilor legale sau ale clauzelor contractuale legate de divulgarea de informații. Aceste persoane nu numai că sunt protejate de consecințele juridice, dar au dreptul la despăgubiri complete pentru orice daune rezultate din acțiunile lor de raportare.

În plus, în cazurile în care denunțătorii accesează date și/sau informații în cadrul atribuțiilor lor oficiale sau al relației de muncă, aceștia nu vor fi trași la răspundere dacă accesul sau achiziția se face în scopul raportării. Imunitatea juridică se extinde la procedurile care implică încălcări ale drepturilor de imagine, ale drepturilor de autor, ale secretului profesional, ale normelor de protecție a datelor, ale divulgării secretelor comerciale sau la acțiunile în despăgubiri care rezultă în urma raportării.

În plus, se consideră că persoanele care raportează sau dezvăluie public informații despre încălcări ale legii, chiar dacă acestea includ secrete comerciale, au acționat în mod legal.

Protecția Persoanelor vizate

Accace garantează că persoanele vizate sunt protejate în așa fel încât să se păstreze un echilibru între interesele și drepturile diferitelor părți afectate (inclusiv dreptul Accace de a investiga încălcarea). Accace se asigură că persoanele vizate se bucură pe deplin de drepturile lor fundamentale, cum ar fi tratamentul echitabil, dreptul la apărare (inclusiv dreptul de a fi audiat și dreptul de a avea acces la dosarul lor), precum și prezumția de nevinovăție. Unitățile și persoanele desemnate se asigură că identitatea unei astfel de persoane este protejată atât timp cât investigațiile declanșate de raport sunt în curs de desfășurare.

Persoanele vizate au dreptul la informații (numele entității care prelucrează datele, care este temeiul suspiciunii, cine sunt destinatarii acestor informații) și, de asemenea, la accesarea, corectarea și eliminarea informațiilor referitoare la propria persoană care sunt incomplete sau incorecte, în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste drepturi nu conferă persoanelor în cauză dreptul de a face copii ale documentelor sau ale altor materiale legate de anchetă, de constatările și de măsurile luate. Exercitarea acestor drepturi poate fi amânată sau restricționată pentru a evita împiedicarea anchetei, în vederea protejării drepturilor celorlalți implicați. Decizia de a restricționa sau nu aceste drepturi se va lua de la caz la caz.

Confidențialitate

Toate chestiunile tratate prin intermediul acestei proceduri vor fi tratate cu discreție și vor fi păstrate, în măsura în care este posibil, confidențiale pentru cei implicați în investigație și audiere. Toate părțile implicate sunt responsabile pentru menținerea confidențialității. Orice încălcare a confidențialității va fi tratată cu seriozitate și, ca urmare, pot fi luate măsuri în cadrul procedurii disciplinare.

Identitatea persoanei care raportează nu poate fi dezvăluită nimănui în afara membrilor autorizați ai personalului competent să primească sau să trateze rapoartele fără consimțământul explicit al persoanei respective. Acest lucru se aplică, de asemenea, oricăror alte informații din care se poate deduce identitatea avertizorului. Identitatea avertizorului și orice alte informații referitoare la o astfel de persoană pot fi dezvăluite numai în cazul în care aceasta este o obligație necesară și proporțională impusă de lege în contextul unor investigații efectuate de autoritățile naționale.

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv schimbul sau transmiterea de date cu caracter personal, se va efectua în conformitate cu legislația UE și națională și cu politicile Accace relevante. Datele cu caracter personal care nu sunt relevante pentru tratarea unui anumit raport nu vor fi colectate sau, dacă sunt colectate accidental, vor fi șterse fără întârzieri nejustificate.

Păstrarea evidenței Rapoartelor

Accace ține evidența fiecărui Raport primit și a tuturor rezultatelor investigației într-o aplicație specială destinată acestui scop și în deplină conformitate cu cerințele de confidențialitate. Rapoartele vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, pentru a respecta cerințele impuse de prezenta Politică sau de lege.

La cererea unui membru al Consiliului de administrație, dacă există motive serioase, dosarele de conformitate pot fi deschise pentru conducerea de la nivelul Consiliului de administrație (cu condiția ca principiul confidențialității să fie respectat în totalitate).Personalul desemnat care investighează încălcarea se supune unor reguli etice stricte. Fiecare investigație privind încălcarea se desfășoară în conformitate cu politicile interne și standardele profesionale relevante.

Punct Unic de Contact

Dna Alice Petrescu – Legal counsel acționează ca punct de contact unic și este responsabilă de primirea tuturor rapoartelor primite, de evaluarea inițială a acestora și de distribuirea lor către unitățile sau persoanele desemnate. Canalul de raportare a Încălcărilor este adresa de e-mail:  .

Departamentul Legal

Departamentul Legal este – în conformitate cu domeniul de aplicare material al prezentei politici – responsabil pentru:

Canale de raportare

Accace încurajează relațiile de lucru deschise și oneste între manageri și echipele lor. În cazul în care angajatul are o problemă, o îngrijorare sau o plângere cu privire la mediul de lucru (a se vedea responsabilitatea departamentului de resurse umane), acesta ar trebui – ori de câte ori este posibil – să prezinte acest lucru în mod informal managerului direct sau reprezentantului corespunzător al Biroului de personal, dacă îngrijorarea se referă la un astfel de manager direct. De obicei, este posibil să se rezolve o problemă și să se convină o soluție în mod informal fără a fi nevoie să se apeleze la procesul formal.

Informațiile privind încălcările pot fi raportate prin diverse canale de raportare. Accace încurajează raportarea prin intermediul canalelor de raportare interne înainte de raportarea prin intermediul canalelor de raportare externe, în cazul în care încălcarea poate fi abordată în mod eficient la nivel intern și în cazul în care avertizorii consideră că nu există niciun risc de represalii. Accace a stabilit, în scopul procedurii SpeakUp (primirea rapoartelor privind Încălcările și urmărirea acestora), un canal de raportare desemnat – platforma tehnică – sub linkul URL: . Acest canal de raportare este operat la nivel intern de către unitatea desemnată – departamentul juridic – și permite potențialilor avertizori să raporteze informații privind încălcările.

Canalele de raportare care permit raportarea scrisă sunt, de asemenea, concepute, stabilite și operate într-un mod sigur, care asigură protecția confidențialității identității avertizorului și a oricărei terțe părți menționate și împiedică accesul membrilor personalului neautorizat. (Raportarea verbală este posibilă la cererea avertizorului, prin intermediul unei întâlniri fizice cu o persoană dedicată, într-un interval de timp rezonabil).

Evaluarea inițială a raportului

În cazul în care un raport privind o încălcare este primit prin alte canale decât canalele de raportare sau de către alți membri ai personalului decât cei responsabili cu gestionarea rapoartelor, membrilor personalului care îl primesc le este interzis să divulge orice informație care ar putea identifica avertizorul sau persoana vizată și aceștia încarcă imediat raportul, fără modificări, către canalul de raportare desemnat, în vederea luării de măsuri suplimentare.

Accace desemnează membri ai personalului responsabili cu gestionarea rapoartelor și aceștia primesc o formare specifică în scopul gestionării Rapoartelor privind Încălcările. După primirea raportului privind o încălcare, membrii desemnați ai personalului efectuează o analiză la nivel înalt a cazului raportat. Pe baza conținutului raportului și în conformitate cu domeniul de aplicare al prezentei politici, aceștia atribuie raportul fie departamentului de resurse umane, fie departamentului de conformitate, fie persoanelor desemnate în cazuri speciale. Unitățile sau persoanele desemnate, după ce au evaluat în mod corespunzător chestiunea, pot decide că încălcarea raportată este în mod clar minoră, nu intră în sfera de aplicare și nu necesită o urmărire ulterioară, alta decât închiderea procedurii. Într-un astfel de caz, persoana competentă notifică avertizorul cu privire la decizie și la motivul acesteia. Aceeași abordare poate fi urmată și în cazul rapoartelor repetitive care nu conțin informații noi și semnificative cu privire la încălcări în comparație cu un raport anterior în legătură cu care s-au încheiat procedurile relevante, cu excepția cazului în care circumstanțe noi justifică o monitorizare diferită.

În termen de 7 zile de la primirea raportului și a rezultatului evaluării inițiale, avertizorul este informat de primirea raportului și de rezultatul evaluării inițiale prin intermediul platformei tehnice desemnate sau prin alte mijloace de comunicare adecvate.

Investigația

Fiecare angajat sau partener contractual al Accace (inclusiv foștii sau potențialii angajați) poate fi investigat de către unitățile sau persoanele desemnate, în funcție de responsabilitățile acestora. Investigația începe în momentul în care se primește Raportul privind încălcarea.

Managerul persoanei care face obiectul investigației este, de obicei, informat despre aceasta la începutul investigației, cu excepția cazului în care există motive serioase pentru a nu o dezvălui. Unitatea sau persoana desemnată trebuie să notifice raportorul în termen de 7 zile de la primirea Raportului privind încălcarea (confirmare de primire) și să îi furnizeze acestuia informații dacă Raportul intră/nu intră în/din domeniul de aplicare al Politicii SpeakUp și cu privire la drepturile raportorului.

Investigația ar trebui să se încheie în termen de 30 de zile de la primirea Raportului privind încălcarea, dar dacă dosarul este complex și/sau există alte circumstanțe grave, investigația poate fi încheiată în termen de 3 luni de la primirea Raportului.

Departamentele sau persoanele desemnate își desfășoară ancheta în mod independent și caută în mod activ informații și probe. Toată lumea trebuie să furnizeze departamentelor sau persoanelor desemnate documentele și cooperarea rezonabilă solicitată în cadrul anchetei (cu excepția mărturiilor). Orice persoană este liberă să refuze să depună mărturie. Atunci când este necesar (de exemplu, în cazul unui caz complex care necesită competențe specifice – IT, drept, contabilitate etc.), pot fi angajați experți externi pentru a sprijini ancheta internă. La cererea Departamentului de conformitate al Grupului, un manager de securitate poate fi implicat în investigație și, în acest caz, acesta acționează ca și cum ar fi membru al Departamentului de conformitate al Grupului, având aceleași drepturi și obligații.

Prezentarea Raportului poate opri și amâna procedura disciplinară în curs, schimbările organizatorice sau alte acțiuni care ar putea avea relevanță pentru investigația în sine și/sau pot încălca prezenta Politică sau legea relevantă.

Dovada

Nimic nu este considerat “dovedit” dacă nu este susținut de mai multe dovezi independente (cu respectarea principiului “in dubio pro reo“). Nimeni nu poate fi considerat vinovat, dacă există îndoieli rezonabile cu privire la vina sa.

Medierea

Există situații în care medierea poate fi utilizată pentru a încerca să rezolve problemele de la locul de muncă. Departamentele specializate pot decide, în funcție de natura încălcării raportate, dacă medierea ar putea fi o cale alternativă adecvată pentru a rezolva problema. Departamentul dedicat poate decide să recurgă la mediere în orice etapă a investigației. Rolul unui mediator este de a facilita o discuție deschisă și de a ajuta părțile să ajungă la o soluție.

Finalizare și Feedback

Închiderea și rezultatele anchetei sunt comunicate, de obicei, persoanei vizate, șefului său ierarhic și directorului general al Accace.

Odată ce investigația este finalizată, departamentul desemnat informează persoana care a făcut sesizarea cu privire la orice măsură luată. Răspunsul include, de obicei:

(i).        adoptarea de măsuri sistematice (axate pe îmbunătățirea proceselor, pe depășirea lacunelor și pe corectarea discrepanțelor); și/sau

(ii).       acțiuni corective individuale (axate pe indivizi, care pot avea diverse forme, de la formare obligatorie la măsuri disciplinare, inclusiv proceduri penale).

În etapa finală a investigației, unitățile desemnate propun măsuri care par a fi rezonabile, luând în considerare circumstanțele atenuante și ținând cont de faptul că trebuie să se acorde întotdeauna prioritate dezvoltării individuale în detrimentul pedepsei, dacă este cazul.

Managerul ierarhic ia decizia finală. Managerul ierarhic poate alege măsura (măsurile) propusă (propuse) de unitățile desemnate, dar poate adopta orice alte măsuri.

Măsurile adoptate fac în mod obișnuit obiectul unor revizuiri de urmărire ulterioare efectuate de departamentul de conformitate.Raportarea internă nu afectează obligația de a raporta statisticile privind cazurile Speak Up sau stadiul de implementare a legislației în acest domeniu către autoritățile relevante. Departamentul Juridic este responsabil de monitorizarea funcționării acestei Politici în toate filialele, afiliații, sucursalele și unitățile de afaceri ale Accace.Accace diseminează această politică prin intermediul serviciului său intern de e-mail, ca o secțiune separată, ușor de identificat și accesibilă. Principiile stabilite în această politică se aplică cu efect imediat tuturor filialelor, companiilor afiliate, sucursalelor și unităților de afaceri ale Accace, iar respectarea acestei politici este obligatorie. Orice întrebări referitoare la această Politică și la principiile sale pot fi adresate departamentului juridic al Accace prin e-mail la adresa . Aici iti poti actualiza in orice moment setarile de confidentialitate (cookie-uri)
| |

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram