Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID GDPR
Afla mai multe
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

De ce este necesar și obligatoriu manualul de politici și proceduri contabile, în România?

19 aprilie 2024

În aplicarea reglementărilor contabile, conform legislației în vigoare, entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii, iar aprobarea acestora revine admi­nis­tratorilor entității sau, în situația în care nu are ad­­mi­nistratori, persoanelor care au obligația gestio­na­rii ei.

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea siuațiilor financiare anuale. În baza principiului permanenței metodelor, politicile con­tabile elaborate trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Ce cuprind politicile contabile?

Politicile contabile cu­prind, dar nu se limitează la:

  • Politici contabile privind recunoașterea și amor­tizarea imobilizărilor corporale și necorporale (alegerea metodei de amortizare, a du­ratei de amortizare a imobilizărilor corporale, reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora etc.);
  • Politici contabile referitoare la evaluarea și contabilizarea imobilizărilor financiare;
  • Politici contabile referitoare la evaluarea stocurilor și a lucrărilor în curs de execuție (alegerea metodei de evaluare a stocurilor, con­ta­bi­li­tatea stocurilor prin metoda inventarului per­manent sau cea a inventarului intermitent etc.);
  • Politici contabile referitoare la evaluarea și recunoașterea subvențiilor;
  • Politici contabile referitoare la provizioane, active și datorii con­tin­gente;
  • Politici contabile privind corectarea erorilor semnificative;
  • Alte politici contabile.

De ce este necesar manualul de politici și proceduri contabile în cadrul unei companii?

Manualul de politici și proceduri contabile este un instrument de lucru necesar și obligatoriu pentru fiecare societate, indiferent de dimensiune, iar lipsa acestuia se sancționează cu amendă de până la 5.000 lei. 

Manualul de politici contabile functionează ca o umbrelă în raporturile contabilității cu utilizatorii externi ai situațiilor financiare.

Necesitatea manualului de politici con­tabile rezultă din nevoia de a stabili condițiile în care se desfășoară anumite ope­rațiuni care au un impact în contabilitatea entității și, în final, din faptul că informația contabilă stă la baza deciziilor luate de managementul entității.

Totodata, orice companie are nevoie de un sistem de reper care este dat de manualul de politici și proceduri contabile, dar și de un sistem de control al modului în care acesta se aplică.

Politicile contabile nu pot fi unitare sau standardizate, deoarece ele trebuie să fie adaptate specificului activității entităților (industrie, construcții, comerț, agricultură etc.). Totuși, regulile și tratamentele contabile adoptate prin politicile contabile trebuie să fie cele prevăzute de reglementările contabile.

Datorită complexității și gradului de cuprindere, manualul de politici și proceduri contabile poate fi utilizat atât intern, ca bază a contabilității, cât și în relațiile cu alți utilizatori și autoritățile statului.

Desi politicile contabile reprezintă un document intern, acestea sunt analizate/consultate de către auditorii statutari, auditorii interni, organele cu atribuții de control în domeniul financiar-contabil, personalul din departamentele financiar-contabile etc.

Manualul de politici contabile este un instrument de lucru extrem de util care constituie parte integrantă a situațiilor financiare anuale. În situațiile financiare anuale este prezentat un extras din politicile contabile, astfel încât utilizatorii de informații să înțeleagă semnificația indicatorilor din bilanț, contul de profit și pierdere și, după caz, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie.

De asemenea, acest manual asigură aplicarea unitară a tratamentelor contabile și elimină eventualele interpretări eronate date unor activități ale societăților. Regulile și tratamentele contabile cuprinse în politicile contabile trebuie să respecte legislația națională în ansamblul său. În acest sens, nu este suficientă doar respectarea reglementării contabile, întrucât pot fi prevederi în legislație care reglementează unele domenii de activitate și care pot conduce la înregistrări în contabilitate.

În plus, manualul de politici contabile funcționează ca un ghid util și complet în ceea ce privește tratamentul unor operațiuni viitoare cu care societatea s-ar putea confrunta.

Care sunt avantajele politicilor contabile?

Principalele avantaje ale politicilor contabile includ:

1. Gestionarea și abordarea corectă a pregătirii și raportării informațiilor financiare care sunt utile în luarea deciziilor economice și în conformitate cu reglementările contabile

 2. Consistență în aplicarea politicilor și standardizarea sporită prin anticiparea impactului viitoarelor modificări contabile

Politicile contabile ajută la evaluarea tranzacțiilor contabile într-o manieră similară, precum și la standardizarea proceselor care vizează consecvența și conformitatea.

3. Tratamentul contabil corect – asigurarea politicilor și reglementărilor financiare aplicabile

Pentru problemele contabile complexe, manualul de politici contabile ajută la aplicarea tratamentului contabil corect. Politicile contabile sunt importante pentru succesul unei companii, deoarece multe reglementări contabile permit tratamente alternative pentru aceeași tranzacție în contabilitate.

 4. Eficientizarea procesului de evidență contabilă

Prin simplificarea proceselor decizionale, politicile contabile pot eficientiza procesul de evidență contabila. Pentru cele mai simple tranzacții, politica contabila poate fi utilizată pentru a automatiza tranzactiile financiare în sistemul contabil al unei companii.

Totodata, ca urmare a modificărilor ERP,  companiile caută să dezvolte proceduri și orientări noi și suplimentare pentru standardizarea modificărilor viitoare. Prin instituirea unui cadru de aliniere a politicilor contabile, organizațiile pot implementa, în mod constant și mai eficient, noile politici, pot efectua actualizări și pot aborda diversitatea în practică.

5. Cerințe de documentare – asigurarea exactității și completitudinii înregistrărilor contabile

Pentru companiile cu cerințe de audit, politica contabilă are un scop suplimentar. Politicile contabile servesc ca dovadă că tranzacțiile contabile sunt evaluate în mod sistematic, iar respectarea acestor politici arată că tranzacțiile sunt procesate în același mod, având în vedere că există cazuri în care reglementările contabile permit tratamente alternative pentru aceeași tranzacție.

 6. Evitarea deficientelor controlului intern prin controale standardizate

Politicile contabile ajută la documentarea și specificarea procedurilor de control intern din cadrul unei companii.

Documentarea oficială a politicilor și procedurilor contabile poate ajuta organizația să creeze un cadru de control intern și să asigure responsabilitatea și consecvența în tranzacțiile zilnice și pentru raportarea financiară. Mai mult decât atât, politicile și procedurile contabile documentate pot fi utilizate ca instrument de instruire pentru personalul nou angajat.

Concluzionând, politicile contabile servesc la îmbunătățirea performanței organizaționale în numeroase moduri. Înțelegând beneficiile politicilor contabile, managementul poate proiecta și implementa politica contabilă în cadrul companiei, pentru a îmbunătății atât calitatea, cât și eficiența funcției de raportare financiară.

GHID GDPR
Afla mai multe
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram