Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Examenul medical la angajare. Implicatii in relatia angajat – angajator

25 aprilie 2024

Sunteți angajator și urmează să încadrați în muncă persoane noi? În acest caz, nu trebuie să neglijați faptul că, înainte de a incepe activitatea, orice salariat nou trebuie să fie supus unui control medical obligatoriu.

Potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.

În acest sens, angajatorul are obligația să asigure accesul candidaților/salariaților la serviciul medical de medicină a muncii, astfel cum prevede art. 186 din Codul muncii.

Medicul de medicina muncii, conform art. 189 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, coroborat cu art. 8 lit. a) din Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii, asigură controlul medical al salariaților atât la angajarea în muncă, cât și pe durata executării contractului individual de muncă.

Medicul de medicina a muncii evaluează aptitudinea pentru muncă în relație cu starea de sănătate și promovează adaptarea muncii la posibilitățile angajaților.

Contractul individual de muncă încheiat în lipsa unui certificat medical, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii, atrage după sine nulitatea contractului de muncă.

Conform prevederilor Directivei 89/391/CEE din 1989 art. 5 alin. (1), coroborat cu art. 6 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și art. 175 alin. (1) din Codul muncii, angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea salariaților, în toate aspectele legate de muncă.

Angajatorul este obligat, potrivit prevederilor art. 7 din H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, să asigure fondurile și condițiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății salariaților.

Prin servicii medicale profilactice, astfel cum este prevăzut la art. 8 din H.G. nr. 355/2007, se înțelege:

 1. examenul medical la angajarea în muncă;
 2. examenul medical de adaptare;
 3. examenul medical periodic;
 4. examen medical la reluarea activității;
 5. supraveghere specială;
 6. promovarea sănătății la locul de muncă.

Examenul medical la angajarea în muncă se efectuează pentru:

 • lucrătorii care urmează a fi angajați cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;
 • lucrătorii care își schimbă locul de muncă sau sunt detașați în alte locuri de muncă ori alte activități;
 • lucrătorii care își schimbă meseria sau profesia.

Controlul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului, care trebuie să completeze următoarele formulare:

 • fișa de solicitare a examenului medical la angajare;
 • fișa de identificare a factorilor de risc profesional.

Potrivit H.G. nr. 355/2007, aptitudinea sau inaptitudinea unei persoane se stabilește de către medicul de medicină a muncii, pe baza următoarelor criterii:

 • compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecțiuni prezente în momentul examinării și viitorul loc de muncă;
 • existența/inexistența unei afecțiuni ce pune în pericol sănătatea și securitatea celorlalți lucrători de la același loc de muncă;
 • existența/inexistența unei afecțiuni ce pune în pericol securitatea unității și/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
 • existența/inexistența unui risc pentru sănătatea populației căreia ii asigură servicii.

În funcție de rezultatul examenului medical la angajarea în muncă, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:

 1. adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice și la starea de sănătate a lucrătorului (în situația salariaților care își schimbă locul de muncă sau sunt detașați în alte locuri de muncă ori alte activități);
 2. îndrumarea persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă;
 3. includerea în circuitul informațional și operațional din sistemul sanitar a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită.

Rezultatul examenului medical se înregistreaza într-un dosar medical.

Fișa de aptitudine

Medicul specialist de medicina muncii, în baza fișei de solicitare a examenului medical la angajare, fișei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical și a examenelor medicale efectuate, completează fișa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv.

O persoană este considerată aptă din punct de vedere medical dacă aceasta poate desfașura activitatea la locul de muncă, în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical.

În conditiile iî care medicul de medicina muncii face recomandări de tip medical, aptitudinea este condiționată de respectarea acestora, iar în fișa de aptitudine, avizul medical va fi apt condiționat.

Este considerată inaptă temporar persoana care, din cauza unei boli, se află în incapacitate medicală de a desfașura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical de medicina muncii. Inaptitudinea medicală este stabilită de către medicul de medicina muncii până la reevaluarea sănătății, respectiv până la dispariția cauzei medicale.

Inaptitudinea permanentă în muncă reprezintă incapacitatea medicală permanentă a persoanei de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă. În această situație, avizul medical al medicului de medicina muncii va fi inapt.

Potrivit art. 27 alin. (4) din Codul muncii, la angajare, este interzisă solicitarea testelor de graviditate. În acest sens, certificatul medical emis de medicul de medicina muncii nu trebuie să conțină informații cu privire la starea de graviditate, acest lucru putând constitui un impediment în procesul de angajare.

Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverință/scrisoare medicală care să ateste starea de sănătate a viitorului angajat.

Fișa de aptitudine care finalizează examenul medical la angajarea în muncă se completează numai de către medicul de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator și celălalt pentru angajat.

Dosarul medical și fișa de identificare a factorilor de risc profesional se păstrează la structura de medicina muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul.

Contestarea rezultatului

Persoana examinată are dreptul de a contesta rezultatul dat de către medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă. Contestația se adresează autorității de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii fișei de aptitudine în muncă.

Potrivit Codului muncii, art. 260 alin. (1) lit. m), angajatorii pot fi sancționați contravențional cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul în care încadrează în muncă persoane fără un examen medical în prealabil și fără avizul medicului de medicina muncii cu privire la capacitatea persoanei de a presta activitatea.

Conform art. 13 lit. j) din Legea nr. 319/2006, angajatorul are obligația să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical și, după caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării.

Nerespectarea acestei obligații de către angajator constituie contravenție și se sancționează conform Legii nr. 319/ 2006, art. 39 alin. (4), cu amendă contravențională de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Candidatul/angajatul are obligația, potrivit art. 39 din H.G. nr. 355/2007, să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătății la locul de muncă, conform planificării efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.

Costurile examinării medicale

Costurile implicate în procesul de examinare medicală trebuie să fie suportate integral de angajator. În practică, există situații în care angajatorii trimit viitorii angajați să își facă control medical la un centru de medicina muncii, contravaloarea controlului medical fiind suportată de către persoana care urmează să fie angajată.

Astfel, trebuie reținut faptul că, așa cum prevede și legislația în vigoare, conform art. 175 alin. (4) din Codul muncii coroborat cu art. 7 alin. (6) din Legea nr. 319/2006, măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu trebuie să determine în nicio situație obligații financiare pentru salariați, în caz contrar angajatorii pot fi sancționați contravențional cu amendă de la 3.500 lei la 7.000 lei (conform cap. IX, art. 39 alin. (5) din Legea nr. 319/2006).

GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Gestionam toate nevoile companiei tale sub o singura umbrela

Menține-ți afacerea la un nivel înalt de calitate și eficientă cu sprijinul unei echipe specializate de consultanți
 • Externalizarea serviciilor de contabilitate si raportare: Administrare si procesare documente contabile | Servicii de raportare financiara, contabila si statistica | Consultanta financiar-contabila | Scanare, extragere, validare si arhivare a documentelor financiar-contabile | Raportare financiara internationala | Microsoft Dynamics NAV | Recrutare de personal in domeniul financiar-contabil | Portal online contabilitate | Traininguri financiar-contabile
 • Externalizarea serviciilor de salarizare si administrare de personal: Servicii salarizare | Servicii administrare personal | Intocmirea fiselor de post si evaluarea performantei angajatului | Consultanta privind impozitul pe venit | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Portal online salarizare & HR
 • Servicii de consultanta fiscala: Declaratii fiscale si alte servicii fiscale administrative (compliance) | Asistenta in timpul inspectiilor fiscale | Tax review (servicii de revizuire fiscala) | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Consultanta fiscala tip abonament sau ad-hoc | Planificare fiscala internationala | Traininguri personalizate
 • Servicii de consultanta corporate: Infiintare si inregistrare societate | Lichidare societate | Reprezentare in fata autoritatilor locale | Sediu social virtual | Modificari in statutul juridic al companiei | Servicii de consultanta legate de implementarea GDPR | Company health check | Consultanta in legislatia muncii | Incadrarea in munca a cetatenilor straini in Romania
 • Servicii de consultanta juridica (prin intermediul unui cabinet de avocatura asociat): Proprietati imobiliare | Litigii | Proprietate intelectuala | Insolventa, reorganizare si faliment | Due diligence | Abonamente si consultanta ad-hoc
 • Servicii de consultanta in cadrul tranzactiilor: Due diligence si consultanta in cadrul tranzactiilor | Preturi de transfer | Fuziuni si achizitii
 • Portal online de consultanta
Împărtășește-ne nevoile tale și vom găsi împreună cele mai bune soluții
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram