Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Ghid PFA 2024 | eBook

16 februarie 2024

Persoana Fizica Autorizata (PFA) este o entitate fara personalitate juridica.

Orice cetatean roman sau cetatean al unui membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

Astfel, in temeiul dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, persoanele fizice mentionate anterior pot desfasura activitatile economice individual si independent ca persoane fizice autorizate.

Descarca ghidul nostru privind infiintarea societatilor in format PDF

OPERATIUNI ADMINISTRATIVE PREALABILE

Inregistrarea si autorizarea functionarii PFA

Pentru a inregistra si autoriza functionarea unei Persoane Fizice Autorizate, se impun cateva conditii simple:

 • Se poate inregistra ca PFA orice persoana fizica care are capacitate deplina de exercitiu, care nu a savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale, de cele care privesc disciplina financiar-fiscala si are un sediu;
 • PFA poate alege o activitate principala din nomenclatorul CAEN.

PFA isi poate alege obiectul de activitate in cel mult 5 clase prevazute de codul CAEN.

In plus, activitatea economica a PFA poate fi desfasurata in toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice, in mod expres, pentru libera initiativa.

Cererea de verificare a disponibilitatii si rezervarii numelui

Inceperea activitatii persoanei fizice autorizate presupune desfasurarea procedurii de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului competent.

Astfel, trebuie pregatite si depuse la ONRC o serie de documente, iar lista poate fi gasita pe site-ul oficial al Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).

Primul pas il presupune completarea cererii de verificare a disponibilitatii si de rezervare a numelui, cu 3 denumiri, in ordinea preferintelor.

Denumirea Persoanei Fizice Autorizate (PFA) se compune din numele acesteia scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia, la care se adauga sintagma „persoana fizica autorizata“ sau PFA.

Verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii se realizeaza la nivel national si este valabila pentru o perioada de cel mult o luna de la data inregistrarii cererii, termenul de valabilitate fiind mentionat si in dovada disponibilitatii si rezervarii denumirii eliberate.

PROCEDURA DE INREGISTRARE A PFA

Continutul dosarului

Pentru inregistrare, sunt necesare urmatoarele documente:

 • Cererea de inregistrare – completata pe formular-tip (original);
 • Anexa 1 privind inregistrarea fiscala – completata pe formular-tip (original);
 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste ca nu desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora (model 1) sau care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (model 2);
 • Cartea de identitate sau pasaportul titularului PFA (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
 • Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca persoana fizica autorizata (forma olografa, original);
 • Inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care confera dreptul de folosinta si/sau atesta afectatiunea speciala a spatiului, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul [de exemplu: (i) contract de inchiriere; (ii) contract de comodat; (iii) certificat de mostenitor; (iv) contract de vanzare-cumparare; (v) declaratie de luare in spatiu; (vi) orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta, la alegerea solicitantului];
 • Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate se depune la Oficiul Registrului Comertului competent odata cu cererea de inregistrare si poate fi dat in fata unui notar public autorizat, in forma legalizata, ori in fata directorului Oficiului Registrului Comertului sau a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.

Mai pot fi necesare:

 • Documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaratie pe proprie raspundere);
 • Avizul asociatiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original) – doar daca se va desfasura activitate in locatie;
 • Documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf) si/sau fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale [de exemplu: (i) diploma; (ii) certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant; (iii) certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia; (iv) certificatul de competenta profesionala – cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, in cazul meseriilor traditionale artizanale; (v) atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate; (vi) atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant; (vii) orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala;
 • Declaratia privind desfasurarea activitatii de catre sot/sotie.

Obtinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice se efectueaza de catre Oficiul Registrului Comertului competent.

In cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.

Daca se doreste inregistrarea unei persoane fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, se va depune documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).

Precizam faptul ca persoana fizica autorizata poate infiinta puncte de lucru. Important de mentionat si faptul ca nu este necesar un capital pentru inregistrarea ca PFA.

Procedura de depunere a dosarului

Dosarul complet se depune la Oficiul Registrului Comertului in raza caruia persoana fizica autorizata isi stabileste sediul social, la ghiseu, prin corespondenta sau in forma electronica, situatie in care va avea atasata sau asociata semnatura electronica extinsa.

Solutionarea cererii revine in competenta directorului Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in raza caruia persoana fizica autorizata isi stabileste sediul social si, de obicei, este procesata in 3 zile lucratoare.

Daca documentele depuse in sustinerea cererii sunt incomplete, directorul ONRC sau persoana desemnata dispune, prin rezolutie motivata, acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora.

Procedura de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a persoanei fizice autorizate este complet gratuita si scutita de alte taxe.

IMPOZITAREA PFA

Ulterior inregistrarii persoanei fizice autorizate la ONRC, aceasta trebuie sa se inregistreze si la autoritatile fiscale, autoritatile de asigurare sociala si autoritatile de munca. In consecinta, PFA are obligatia sa calculeze si sa plateasca la bugetul de stat impozit pe venit, CAS si CASS.

Este important de specificat ca persoana fizica autorizata poate angaja persoane cu contract individual de munca.

In conformitate cu art. 1, punctul 16 din Legea nr. 182/2016, persoana fizica autorizata poate desfasura activitatile pentru care este autorizata, singura sau impreuna cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, in calitate de angajator, cu contract individual de munca, incheiat si inregistrat in conditiile legii.

Mai mult, persoana titulara a PFA poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata. Prin urmare, persoana fizica autorizata poate sa angajeze alte persoane sau sa colaboreze cu terti pentru desfasurarea activitatilor pentru care a fost autorizata.

Impozitul pe venit

Impozitul pe venit se determina prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit ajustate sau asupra venitului net anual din activitati independente (sistem real).

In cazul in care venitul net anual se stabileste pe baza normelor de venit, valoarea bazei de impozitare nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12.

In sistem real, impozitul pe venit se determina pe baza datelor din contabilitate (in partida simpla, cat si in partida dubla), ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

Trebuie retinut ca, incepand cu anul 2023 plafonul de la care activitatile independente impuse cu norme de venit erau obligate sa aplice sistemul real de impozitare s-a diminuat de la echivalentul a 100.000 euro la echivalentul a 25.000 euro.

Venitul brut este alcatuit din urmatoarele elemente:

 • Veniturile din desfasurarea activitatii;
 • Veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale care au legatura cu o activitate independenta;
 • Castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii;
 • Veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
 • Veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta;
 • Veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, pentru a putea fi deduse, sunt:

 • Sa fie efectuate in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente;
 • Sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
 • Sa reprezinte cheltuieli cu salariile si cele asimilate salariilor;
 • Sa respecte regulile privind amortizarea;
 • Sa respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentand investitii in mijloace fixe pentru cabinetele medicale;
 • Sa reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru:
  – active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii
  – activele folosite ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii
  – bunurile utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing
  – asigurarea de risc profesional
 • Sa fie efectuate pentru salariati pe perioada delegarii/detasarii, in interesul serviciului, precum indemnizatiile platite acestora si cheltuielile de transport si cazare;
 • Sa fie efectuate pe perioada deplasarii contribuabilului care isi desfasoara activitatea, in scopul desfasurarii activitatii, reprezentand cheltuieli de cazare si transport;
 • Sa reprezinte contributii de asigurari sociale platite la sistemele proprii de asigurari sociale si/sau contributii profesionale obligatorii platite organizatiilor profesionale din care fac parte;
 • Sa fie efectuate in scopul desfasurarii activitatii si reglementate prin acte normative in vigoare.

In cazul activelor neamortizabile, cheltuielile sunt deductibile la momentul instrainarii.

O atentie sporita trebuie acordata exceptiilor privind cheltuielile nedeductibile si a celor cu deductibilitate limitata.

Contributia la asigurarile sociale (CAS)

Persoanele fizice autorizate care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse, datoreaza CAS de 25% din baza anuala, daca estimeaza pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara (39.600 RON – valabil pentru 2024), in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Persoanele fizice care nu se incadreaza in acest plafon pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul curent, in conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor care realizeaza veniturile din activitati independente, o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, in cazul veniturilor cuprinse intre 12 si 24 salarii minime brute pe tara, sau 24 salarii minime brute pe tara, in cazul veniturile realizate de peste 24 salarii minime brute pe tara.

Contributia la asigurarile sociale de sanatate (CASS)

Persoanele fizice autorizate care realizeaza venituri din activități independente datoreaza CASS de 10% aplicat la o baza anuala de venit egala cu venitul net anual sau norma anuală de venit, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei (i.e. 198.000 Lei).

Taxa pe valoarea adaugata (TVA)

O persoana fizica autorizata este considerata persoana impozabila din punct de vedere TVA daca desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice precum activitatile producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor liberale sau asimilate acestora.

De asemenea, este considerata activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

In aceste conditii, daca o PFA indeplineste conditiile de a fi considerata persoana impozabila din perspectiva TVA, aceasta devine platitoare de TVA in doua situatii: fie se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a depasirii plafonului de 88.500 EUR, echivalentul a 300.000 RON pe an, fie opteaza sa se inregistreze.

BENEFICIILE INFIINTARII PFA

Principalele beneficii pentru a infiinta o PFA sunt:

 • Infiintarea PFA implica o procedura mai usoara decat in cazul unei societati – aceasta presupune un timp mai scurt si costuri reduse;
 • Tinerea contabilitatii in partida simpla este mai facila – contabilitatea mai simpla rezulta in costuri mai mici cu externalizarea acestui serviciu;
 • Se poate beneficia imediat de sumele realizate din activitatea desfasurata, fara a se astepta obtinerea de profit si, respectiv, acordarea dividendelor;
 • Mai putine obligatii declarative catre autoritatile fiscale;
 • Administrarea este mai facila decat in cazul societatilor, fiind nevoie de mai putine formalitati;
 • Inchiderea PFA se face mai usor si mai rapid decat la alte forme de organizare.

Un aspect important de care ar trebui sa se tina cont in desfasurarea activitatii prin intermediul unei PFA este ca cel putin patru dintre conditiile definite la art. 7 din Codul Fiscal trebuie sa fie intrunite pentru a evita reclasificarea activitatii din independenta in dependenta.

PROCEDURA DE RADIERE A PFA

Persoana fizica autorizata isi inceteaza activitatea si este radiata din Oficiul Registrului Comertului in urmatoarele cazuri:

 • Prin decesul titularului PFA;
 • Prin vointa titularului PFA;
 • In conditiile art. 120 din Legea nr. 265/2022.

Pentru cel din urma caz, reglementarile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind Registrul Comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului, statueaza ca orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara judecatoriei, in cazul profesionistilor persoane fizice, si tribunalului/tribunalului specializat, in cazul profesionistilor persoane juridice, radierea inregistrarii generatoare de prejudicii si, dupa caz, repunerea in situatia anterioara, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia.

GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Gestionam toate nevoile companiei tale sub o singura umbrela

Menține-ți afacerea la un nivel înalt de calitate și eficientă cu sprijinul unei echipe specializate de consultanți
 • Externalizarea serviciilor de contabilitate si raportare: Administrare si procesare documente contabile | Servicii de raportare financiara, contabila si statistica | Consultanta financiar-contabila | Scanare, extragere, validare si arhivare a documentelor financiar-contabile | Raportare financiara internationala | Microsoft Dynamics NAV | Recrutare de personal in domeniul financiar-contabil | Portal online contabilitate | Traininguri financiar-contabile
 • Externalizarea serviciilor de salarizare si administrare de personal: Servicii salarizare | Servicii administrare personal | Intocmirea fiselor de post si evaluarea performantei angajatului | Consultanta privind impozitul pe venit | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Portal online salarizare & HR
 • Servicii de consultanta fiscala: Declaratii fiscale si alte servicii fiscale administrative (compliance) | Asistenta in timpul inspectiilor fiscale | Tax review (servicii de revizuire fiscala) | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Consultanta fiscala tip abonament sau ad-hoc | Planificare fiscala internationala | Traininguri personalizate
 • Servicii de consultanta corporate: Infiintare si inregistrare societate | Lichidare societate | Reprezentare in fata autoritatilor locale | Sediu social virtual | Modificari in statutul juridic al companiei | Servicii de consultanta legate de implementarea GDPR | Company health check | Consultanta in legislatia muncii | Incadrarea in munca a cetatenilor straini in Romania
 • Servicii de consultanta juridica (prin intermediul unui cabinet de avocatura asociat): Proprietati imobiliare | Litigii | Proprietate intelectuala | Insolventa, reorganizare si faliment | Due diligence | Abonamente si consultanta ad-hoc
 • Servicii de consultanta in cadrul tranzactiilor: Due diligence si consultanta in cadrul tranzactiilor | Preturi de transfer | Fuziuni si achizitii
 • Portal online de consultanta
Împărtășește-ne nevoile tale și vom găsi împreună cele mai bune soluții
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram