Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor

19 octombrie 2021

Guvernul Romaniei a reglementat o serie de masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor, precum  si de stimulare a cresterii ocuparii fortei de munca in domeniile afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Pentru ca ne dorim sa te tinem in stransa legatura cu noutatile legislative pe masura ce astea sunt publicate, te invitam sa te abonezi la newsletter-ul nostru.

Prin OUG 111/2021, se reintroduce posibilitatea recuperarii indemnizatiilor din bugetul de somaj.

ORDONANTA DE URGENTA NR. 111/2021

Monitorul Oficial nr. 945/4 octombrie 2021 a fost publicata Ordonanta de Urgenta pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Incepand cu data de 6 octombrie 2021 si pana la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, determinata de intreruperea sau reducerea temporara a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, se reintroduce posibilitatea recuperarii indemnizatiilor din bugetul de somaj.

Indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si sunt suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj in limita unui  plafon de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

Indemnizatia de somaj tehnic se calculeaza pentru numarul de zile in care activitatea a fost suspendata, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2021.

In situatia in care bugetul destinat platii cheltuielilor de personal permite, indemnizatia de somaj tehnic poate fi suplimentata de angajator.

Prin OUG 132/2020, se reglementeaza mai multe masuri de sprijin privind reducerea timpului de munca al salariatilor, acordarea indemnizatiilor pentru sprijinirea zilierilor si sezonierilor, utilizarea telemuncii in contextul actual etc.

ORDONANTA DE URGENTA NR. 132/2020

Ordonanta de Urgenta nr. 132/2020 a intrat in vigoare la data de 10 august 2020 si ia in considerare impulsionarea angajatorilor de a utiliza forme alternative de munca, precum si stimularea persoanelor de a fi active in piata muncii.

Dintre masurile de sprijin din OUG 132/2020 mentionam:

1. Reducerea timpului de munca al salariatilor

Reducerea timpului de munca al salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca pe perioada de alerta/urgenta/asediu (se face in baza consulatarii si informarii sindicatului sau dupa caz a reprezentatilor angajatilor anterior comunicarii angajatilor) se aplica prin derogare de la prevederile Codului Muncii respective Legea 53/2003.

Reducerea timpului de munca se stabileste prin decizia angajatorului pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive. Angajatorul are obligatia de a stabili progaramul de lucru pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si lucrului in ture sau lucrului cu program inegal.

Decizia de reducere a timpului de munca se comunica angajatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva si se transmite in REVISAL cel tarziu in ziua anterioara producerii efectelor.

Pe durata reducerii timpului de munca cu respectarea prevederilor mentionate anterior, salariatul beneficiaza de o suma calculata aplicand procentul de 75% diferentei intre salariul de baza din contract si salariul conform programului redus.

Angajatorul poate dispune masura reducerii timpului de munca in conditiile prevazute la art. 1, aliniat (1) si (2) din OUG 132/2020 si poate solicita decontarea indemnizatiei prevazute la alin. (4) daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Masura afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;
 2. Reducerea activitatii este justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii prevazute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior.

Atentionari

 • Pe perioada aplicarii masurii prevazute la alin. (1), salariatii afectati de aceasta masura nu pot efectua munca suplimentara la acelasi angajator;
 • Pe perioada aplicarii masurii prevazute la alin. (1), salariatilor afectati nu le poate fi redus programul de lucru
 • Prin exceptie de la prevederile alin. (10), in cazul angajatorilor care aplica masura prevazuta la alin. (1), acordarea de bonusuri, precum si alte adaosuri la salariul de baza pentru structura de management a angajatorului se efectueaza dupa finalizarea perioadei de aplicare a masurii;
 • In lunile in care se aplica reducerea timpului de munca, in conditiile prevazute la art.1, alin. (1), angajatorul nu poate initia concedieri colective;
 • Pe perioada de aplicabilitate a masurilor mentionate, sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, precum si subcontractarea de activitati desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus. Interdictia se raporteaza si la nivel de filiala, sucursala sau alte sedii secundare definite de Legea societatilor nr. 31/1990;
 • Salariatul beneficiaza de toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca sau in contractul colectiv de munca, proportional cu timpul efectiv lucrat;
 • Prevederile se aplica si in cazul ucenicilor, conditia fiind ca angajatorul sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica pentru dobandirea competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.

2. Acordarea indemnizatiilor pentru sprijinirea zilierilor si sezonierilor

Pentru persoanele care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, potrivit  prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare zilieri, care isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile prevazute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioada de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, se acorda de la bugetul de stat o suma reprezentand 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca.

Suma prevazuta de 35% din remuneratia zilnica se acorda de catre beneficiarul de lucrari, din bugetul propriu, la momentul platii contravalorii muncii zilnice, si, ulterior, se deconteaza integral, la cererea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost platita, de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

3. Utilizarea telemuncii in contextul actual, in care regulile de distantare fizica, inclusiv la locul de munca, trebuie mentinute

Pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, se acorda, o singura data, angajatorilor – pentru fiecare telesalariat – un sprijin financiar in valoare de 2.500 RON in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca.

Suma prevazuta se acorda, in ordinea depunerii solicitarilor, pana la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurarilor de somaj, prin ANOFM, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, angajatorilor, pentru angajatii care au lucrat in regim de telemunca in perioada starii de urgenta pentru cel putin 15 zile lucratoare.

4. Alte prevederi importante

Pana la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajatii care incheie contracte individuale de munca pe perioada determinata de pana la 3 luni, se asigura decontarea unei parti din salariul acordat acestora, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate in aceste locuri de munca, pentru o perioada de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent perioadei lucrate.

Angajatorul are obligatia de a plati integral contravaloarea muncii prestate in baza contractului individual de munca pe perioada determinata, suma reprezentand procentul de 41,5% prevazut la art. 5, alin. (1), fiind decontata ulterior de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Atentionari

Prevederile prezentei Ordonante de Urgenta nu se aplica urmatoarelor categorii de angajatori:

a) Institutii publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002;

b) Angajatorii care se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate, potrivit legii;

c) Angajatorii care sunt inregistrati in jurisdictii necooperante in scopuri fiscale.

Sanctiuni

Primirea la munca sau prestarea oricarui alt tip de munca, inclusiv in regim de telemunca sau munca la domiciliu in interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariati, in afara programului de lucru stabilit in conformitate cu art. 1, constituie contraventie si angajatorul se sanctioneaza cu amenda de 20.000 RON pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 RON.

Dispozitiile referitoare la contraventia prevazuta la art. 8, alin. (1) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor potrivit prevederilor art. 8 se efectueaza de catre inspectorii de munca.

Pentru anul 2020, hotararea Guvernului prevazuta la art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (2) si art. 5 alin. (4) se aproba in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Prin OUG 92/2020, persoanele care au avut contractul individual de munca suspendat beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, de decontarea unei parti din salariu. 

ORDONANTA DE URGENTA NR. 92/2020

In Monitorul Oficial nr. 459/29 mai 2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 92/28 mai 2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Articolul 1

Conform dispozitiilor articolului 1, incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai caror angajati au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din OUG a Guvernului nr. 30/2020, precum si angajatorii ai caror angajati au avut contractele individuale de munca suspendate in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii si nu au beneficiat de prevederile art. XI din OUG a Guvernului nr. 30/2020, in perioada starii de urgenta sau alerta, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, de decontarea unei parti din salariu, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile ulterioare.

Acesti angajatori au obligatia mentinerii raporturilor de munca pana la data de 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului.

Prevederile se aplica numai persoanelor care au avut o durata a suspendarii a contractului individual de munca de minimum 15 zile in perioada starii de urgenta sau de alerta si au beneficiat fie de indemnizatiile prevazute de art. XI si XV din OUG nr. 30/2020, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003.

Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel putin unul se afla sub incidenta restrictiilor stabilite prin acte ale autoritatilor competente opteaza fie pentru aplicarea decontarii unei parti din salariu conform art.1, fie pentru primirea indemnizatiei prevazute la art. XI si art. XV din OUG nr. 30/2020, pana la ridicarea restrictiilor.

Sumele acordate conform art.1 se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, in limita bugetului aprobat. In vederea decontarii acestor sume, angajatorii suporta integral contravaloarea salariilor angajatilor care beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si ulterior, incepand cu data de intai pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare careia ii sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care beneficiaza de aceasta suma, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data indeplinirii de catre angajatori, potrivit legii, a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Plata sumelor se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, dupa verificarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti a indeplinirii conditiilor.

Nu beneficiaza de facilitatile mentionate in articolul 1 al ordonantei urmatorii angajatori:

 • Institutii si autoritati publice;
 • Angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Articolul 3

Conform dispozitiilor articolului 3, angajatorii care in perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta, inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii care incadreaza in munca, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Acesti angajatori au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru o perioada de minimum 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni prevazut mai sus.

Sumele prevazute mai sus se acorda pentru plata salariului proportional cu timpul efectiv lucrat de salariat si nu se cumuleaza, pentru acelasi angajat, cu subventiile care se acorda angajatorilor care au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in temeiul art. 80, 85 si 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Angajatorii care inceteaza contractele individuale de munca ale salariatilor anterior termenelor prevazute in ordonanta sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii contractelor individuale de munca, daca incetarea acestora a avut loc in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si e) si art. 65 din Legea nr. 53/2003.

Sumele prevazute la articolul 3 se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, la cererea angajatorilor, depusa, prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora acestia isi au sediul social.

Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la articolul 3 urmatorii angajatori:

 • Institutii si autoritati publice;
 • Angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Articolul 11

Conform dispozitiilor articolului 11, acordarea indemnizatiilor prevazute la art. XI si art. XV din OUG nr. 30/2020, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii in conditiile Legii nr. 55/2020, se prelungeste si dupa data de 31 mai 2020, pana la ridicarea acestor restrictii.

Printre masurile reglementate de OUG 70/2020 se numara indemnizatia de somaj tehnic, indemnizatiile pentru cresterea copiilor, ingrijirea copiilor cu handicap si de acomodare pentru copiii incredintati in vederea adoptiei, prelungirea valabilitatii documentelor, implementarea unor programe individualizate de munca etc.

ORDONANTA DE URGENTA NR. 70/2020

In Monitorul Oficial nr. 394/14.05.2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 70 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative.

Printre masurile principale reglementate regasim urmatoarele:

Indemnizatia de somaj tehnic

Acordarea indemnizatiei de somaj tehnic pentru salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate, precum si a indemnizatiei primite de alti profesionisti, se prelungeste si pentru perioada cuprinsa intre incetarea starii de urgenta (15 mai 2020) si 31 mai 2020, cu posibilitatea continuarii dupa aceasta data doar in domeniile in care se vor mentine restrictiile.

Indemnizatiile acordate potrivit paragrafului de mai sus nu sunt supuse executarii silite prin poprire pe durata acordarii lor, indiferent de bugetul din care se suporta.

Prevederile art. III-VII si X din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. X si XIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, privind utilizarea postei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea si acordarea drepturilor de asistenta sociala, de asigurari sociale de stat si de somaj, se aplica, in continuare, si dupa incetarea starii de urgenta, pentru o perioada de 30 de zile.

Indemnizatii pentru cresterea copiilor, ingrijirea copiilor cu handicap si de acomodare pentru copiii incredintati in vederea adoptiei

Se prelungeste acordarea drepturilor pana la data de 31 mai 2020 pentru:

 • Persoanele care la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta se afla in concediu si plata indemnizatiei pentru cresterea copiilor prevazuta de art. 2 si plata indemnizatiei pentru ingrijirea copilului cu handicap prevazuta de art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Persoanele care la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta se afla in concediu si plata indemnizatiei de acomodare pentru copiii incredintati in vederea adoptiei, prevazuta de art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv in prelungirea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020, cu modificarile si completarile ulterioare si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

Valabilitatea documentelor

Valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective se mentine pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta.

Valabilitatea urmatoarelor documente se mentine pentru o perioada de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta:

 • Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap eliberate de comisia pentru protectia copilului;
 • Certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protectia copilului;
 • Atestatele de persoana sau familie apta sa adopte eliberate de directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.

Programe individualizate de munca

Angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, cu un numar mai mare de 50 de salariati, au obligatia de a stabili programe individualizate de munca, fara acordul salariatului, astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, intr-un interval de trei ore.

Programul de munca individualizat si modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc in actul aditional la contractul individual de munca sau in actul administrativ emis de conducatorul institutiei sau autoritatii publice, dupa caz.

Oficiul National Al Registrului Comertului

Activitatea ONRC

Pe o perioada de 6 luni de la data incetarii starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, activitatea Oficiului Registrului Comertului se deruleaza, in principal, prin mijloace electronice si prin corespondenta, in conditiile legii.

Activitatea de lucru cu publicul la ghiseele institutiei se deruleaza pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fractionat in doua intervale orare, iar in perioada cuprinsa intre acestea se dezinfecteaza spatiile afectate lucrului cu publicul.

Accesul publicului se realizeaza in mod organizat, in limita numarului ghiseelor afectate lucrului cu publicul, cu prezenta unei singure persoane la ghiseu.

Declaratiile pe proprie raspundere

Pe o perioada de 6 luni de la data incetarii starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, declaratiile pe proprie raspundere care se anexeaza la cererea de inregistrare/alte cereri pot avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si pot fi transmise la Oficiul Registrului Comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier.

Declaratiile pe proprie raspundere pot fi si in forma autentica, certificata de avocat sau data la ONRC.

Specimenul de semnatura

Pe o perioada de 6 luni de la data incetarii starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, specimenul de semnatura, acolo unde legea prevede, se transmite la Oficiul Registrului Comertului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui inscris sub semnatura privata, fara nicio alta formalitate sau se poate da la ONRC.

Declaratia privind beneficiarul real

Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real prevazut de art. 56 alin. (4) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, astfel cum a fost prelungit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, se prelungeste pana la 1 noiembrie 2020.

In termenul prevazut mai sus, declaratia privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi transmisa la Oficiul Registrului Comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier.

Declaratia privind beneficiarul real poate fi si in forma autentica, certificata de avocat sau data la ONRC.

Starea de insolventa

Pe durata starii de alerta, debitorul aflat in stare de insolventa sau care ajunge in stare de insolventa va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a avea, insa, obligatia de a introduce aceasta cerere.

La cererea adresata tribunalului va fi atasata dovada notificarii organului fiscal competent cu privire la intentia de deschidere a procedurii insolventei.

Scutirea de TVA la importuri

Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere livrarile catre asociatii si fundatii legal constituite de medicamente, echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19, prevazute in anexa nr. 2 la ordonanta de urgenta, efectuate pana la data de 1 septembrie 2020. Scutirea se aplica doar daca bunurile achizitionate de asociatii/fundatii sunt utilizate de acestea pentru combaterea COVID-19 sau sunt donate altor entitati care le folosesc pentru combaterea COVID-19.

Furnizorul justifica scutirea de TVA cu declaratia pe propria raspundere cu privire la destinatia bunurilor, pusa la dispozitia sa de asociatia/fundatia beneficiara, cel tarziu la momentul livrarii.

Prevederile privind TVA intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei.

OUG 69/2020 aduce modificari privind prorogarea unor termene, TVA, impozitul pe venit si contributiile sociale aferente, precum si facilitati privind plata impozitului anual pe cladire sau a taxei lunare pe cladire si anularea unor obligatii fiscale accesorii.

ORDONANTA DE URGENTA NR. 69/2020

In Monitorul Oficial nr. 393/14.05.2020 a fost publicata OUG 69 privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum si instituirea unor masuri fiscale.

Cele mai importante modificari aduse de OUG 69/2020 sunt:

Prorogarea unor termene

Termenul de depunere a declaratiei unice se proroga pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

TVA

Analiza de risc fiscal este realizata de catre organul fiscal competent dupa inregistrarea in scopuri de TVA a contribuabilului, persoana juridica inregistrata conform Legii 31/1990.

Impozitul pe venit si contributiile sociale aferente

Incepand cu anul 2021, se poate acorda o bonificatie de pana la 10% din impozitul pe venit anual, precum si din contributia de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate.

Se acorda o bonificatie de 5% pentru plata impozitului pe venit, contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezentand obligatiile fiscale aferente anului 2019, daca acestea se sting integral pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Se acorda o bonificatie de 5% pentru depunerea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Facilitati privind plata impozitului anual pe cladire sau a taxei lunare pe cladire

Pentru durata starii de urgenta din 2020, consiliile locale pot adopta hotarari privind reducerea/scutirea impozitului anual pe cladire si a taxei lunare pe cladire. Pentru a beneficia de aceste facilitati, proprietarii sau utilizatorii cladirilor trebuie sa indeplineasca anumite conditii.

Anularea unor obligatii fiscale accesorii

Se acorda urmatoarele facilitati fiscale pentru toate tipurile de contribuabili care, la data de 31 martie 2020 inclusiv, inregistreaza obligatiile bugetare principale restante:

1. Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv

Aceasta facilitate se acorda daca:

 • Toate obligatiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se sting pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • Toate obligatiile bugetare principale si accesorii cu termene de plata cuprinse intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor sunt stinse pana in momentul depunerii cererii;
 • Debitorul are depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Cererea de anulare a accesoriilor se poate depune pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

2. Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa

Aceasta facilitate se acorda daca:

 • Declaratia rectificativa este depusa incepand cu data de 1 aprilie 2020 pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 • Toate obligatiile bugetare principale individualizate in declaratia rectificativa se sting pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • Toate obligatiile bugetare principale si accesorii cu termene de plata cuprinse intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor sunt stinse pana la momentul depunerii cererii;
 • Debitorul are depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Cererea de anulare a accesoriilor se poate depune pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

3. Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 si stinse pana la aceasta data

Aceasta facilitate se acorda daca:

 • Toate obligatiile bugetare principale si accesorii cu termene de plata cuprinse intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor sunt stinse pana la momentul depunerii cererii;
 • Debitorul are depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Cererea de anulare a accesoriilor se poate depune pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

4. Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate in decizii de impunere

Aceasta facilitate se acorda daca:

 • Toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse conform termenului prevazut in decizie.

Cererea de anulare a accesoriilor de intarziere se depune in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

Ordinul 831/2020 cuprinde masurile ce trebuie implementate de catre angajatori in vederea desfasurarii la locul de munca a activitatii angajatilor, in conditii de siguranta.

ORDINUL NR. 831/2020

In Monitorul Oficial nr. 403/16.05.2020 a fost publicat Ordinul nr. 831/15.05.2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta, emis de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de catre Ministerul Sanatatii.

Ordinul cuprinde masurile ce trebuie implementate de catre angajatori in vederea desfasurarii la locul de munca a activitatii angajatilor, in conditii de sigurata.

Forma integrala a Ordinului poate fi consultata in Monitorul Oficial mentionat mai sus sau pe site-ul Ministerului Muncii: http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/2020-05_mmps-ms-ordin_comun_revenirea-la-munca-in-conditii-de-siguranta.pdf

Legea nr. 55/2020 prevede unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu efect asupra domeniului muncii si al insolventei.

LEGEA NR. 55/2020

In Monitorul Oficial nr. 396/15.05.2020, a fost publicata Legea nr. 55 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, se poate declara starea de alerta la nivel local, judetean sau national, atunci cand analiza factorilor de risc indica necesitatea amplificarii raspunsului la o situatie de urgenta, pentru o perioada limitata de timp, care nu poate fi mai mare de 30 de zile. Starea de alerta poate fi prelungita ori de cate ori analiza factorilor de risc indica necesitatea mentinerii raspunsului amplificat pentru o perioada de timp suplimentara, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

Starea de alerta inceteaza inainte de implinirea termenului pentru care a fost declarata ori prelungita, atunci cand analiza factorilor de risc indica faptul ca nu mai este necesara mentinerea unui raspuns amplificat.

De asemenea, in lege se face referire la masurile sectoriale ce se pot lua in domeniul economic, al sanatatii, domeniul muncii si protectiei sociale, domeniul transporturilor si infrastructurii, domeniul educatie si cercetare, domeniul tineretului si sportului, domeniul culturii si cultelor, masuri in domeniul insolventei, domeniul executarii pedepselor, masurilor educative si a altor masuri dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

Astfel, in domeniul muncii, printre altele, regasim urmatoarele masuri:

1. Pe durata starii de alerta, in functie de specificul activitatii si de nevoi, conducatorii institutiilor publice implicate in combaterea pandemiei de COVID-19 pot dispune detasarea cu acordul prealabil al angajatului si al angajatorului care detaseaza, conditia fiind ca angajatorul la care se face detasarea sa fie din acelasi domeniu de activitate.

2. Angajatorul poate dispune, cu consimtamantul angajatului, desfasurarea activitatii in regim de telemunca sau munca la domiciliu, modificarea locului de munca ori a atributiilor acestuia.

3. Pe durata starii de alerta, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, cu un numar mai mare de 50 de salariati, pot stabili programe individualizate de munca, fara acordul salariatului, astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, intr-o perioada de 3 ore.

4. Valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective de munca se prelungeste pe durata starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acesteia.

5. In cazul contractelor si acordurilor colective de munca prevazute la alin. (1), partile au obligatia initierii negocierii colective in termen de 45 de zile de la incetarea starii de alerta, in conditiile legii.

6. Pe durata starii de alerta, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica pana la finalizarea cursurilor anului scolar.

In domeniul insolventei, printre alte masuri, regasim urmatoarele:

Debitorul aflat in stare de insolventa la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau care ajunge in stare de insolventa poate, pe durata starii de alerta, sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a avea insa obligatia de a introduce aceasta cerere.

La cererea adresata tribunalului va fi atasata dovada notificarii organului fiscal competent cu privire la intentia de deschidere a procedurii insolventei.

Contraventiile sunt prevazute la art. 65 si sunt sanctionate cu amenda de la 500 lei si pana la 15.000 lei.

Legea 54/2020 aduce noutati pentru platitorii de impozit pe profit si platitorii de impozit pe venitul microintreprinderilor.

LEGEA NR. 54/2020

In Monitorul Oficial nr. 396/15.05.2020 a fost publicata Legea 54/2020 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative.

Beneficiaza de o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului pe profit datorat platitorii de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata si platitorii de impozit pe venitul microintreprinderilor, care platesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II si 25 octombrie 2020 pentru trimestrul III.

Prin OUG 37/2020 se stabilesc o serie de facilitati aplicabile creditelor si operatiunilor de leasing contractate de anumite categorii de debitori.

ORDONANTA DE URGENTA NR. 37/2020

Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de urgenta nr. 37/2020, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 261 din data de 30 martie 2020, prin care se stabilesc o serie de facilitati aplicabile creditelor si operatiunilor de leasing contractate de anumite categorii de debitori.

Aceasta vine ca o masura de sprijin, in circumstantele exceptionale create de focarul SARS-CoV-2, pentru persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, profesiile liberale si persoanele juridice.

Astfel ca masura principala, obligatia de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, acordate debitorilor de catre creditori pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se suspenda la cererea debitorului cu pana la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Masura se acorda exclusiv debitorilor ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia COVID-19. Pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, dobanzilor si comisioanelor, debitorii  vor trimite o solicitare in acest sens, prin posta/curier sau prin email, la datele de contact precizate in contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor, cel mai tarziu pana la 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Debitorul poate opta prin solicitarea transmisa creditorului sa suspende obligatia de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si noua luni, care sa nu depaseasca, insa, data de 31 decembrie 2020.

Creditorul va analiza solicitarea si o va aproba in conditiile prevazute in normele de aplicare ale ordonantei, norme ce se vor aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 15 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia.

Suspendarea platii ratelor va avea urmatoarele efecte:

 • Durata creditului/leasing-ului se va prelungi cu o perioada egala cu cea a suspendarii;
 • Dobanda aferenta duratei suspendarii se capitalizeaza la soldul creditului existent;
 • Capitalul astfel majorat se va plati esalonat pe toata durata ramasa pana la noua maturitate a creditului sau leasingului, extinsa cu perioada in care plata ratelor a fost suspendata.

Prin OUG 33/2020 se introduc alte noi masuri fiscale pentru obligatiile fiscale datorate in perioada starii de urgenta si in urmatoarele 30 de zile de la data incetarii acesteia.

ORDONANTA DE URGENTA NR. 33/2020

Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de urgenta nr. 33/2020, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 260 din data de 30 martie 2020, privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative.

Potrivit ordonantei, se introduc alte noi masuri fiscale pentru obligatiile fiscale datorate in perioada starii de urgenta si in urmatoarele 30 de zile de la data incetarii acesteia.

1. Se acorda procente de bonificatie pentru contribuabilii care efectueaza plata impozitului pe profit datorat pentru trimestrul I al anului 2020 pana la data de 25 aprilie 2020, dupa cum urmeaza:

a) 5% pentru contribuabilii mari;

b) 10% pentru contribuabilii mijlocii;

c) 10% pentru restul contribuabililor.

In cazul contribuabililor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, acestia beneficiaza de bonificatie daca efectueaza plata pana la termenul scadent cuprins in perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.

Beneficiaza de o bonificatie de 10% si contribuabilii care datoreaza impozit pe veniturile din microintreprindere si platesc impozitul aferent trimestrului I al anului 2020 pana la data de 25 aprilie 2020.

Procentul de bonificatie se calculeaza asupra impozitului pe profit/microntreprindere datorat, urmand ca valoarea determinata sa fie scazuta din total impozit de plata.

Platitorii de impozit pe profit vor inscrie bonificatia distinct in declaratia anuala de impozit pe profit.

2. Nu se face plata TVA la organele vamale pentru importul de medicamente, echipamente de protectie, alte dispositive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in lupta impotriva COVID-19.

Taxa se va evidentia de catre importatori in decont, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila.

OUG 32/2020 stabileste unele masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

ORDONANTA DE URGENTA NR. 32/2020

Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de urgenta nr. 32/2020, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 260 din data de 30 martie 2020, prin care se modifica si completeaza dispozitiile OUG 30/2020, pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Cateva dintre modificarile aduse sunt prezentate mai jos.

Pentru acordarea sumelor necesare platii indemnizatiei de somaj tehnic, angajatorii vor depune, prin e-mail, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, in raza carora isi au sediul social:

 • O cerere semnata si datata de reprezentantul legal;
 • O declaratie pe propria raspundere;
 • O lista a persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie.

Angajatorii isi vor asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise, iar plata indemnizatiei se va face catre conturile deschise de angajatori la bancile comerciale, in cel mult 15 zile de la depunerea documentelor la AJOFM.

Ulterior, dupa primirea acestor sume de catre angajatori, acesti vor vira indemnizatia catre salariati, in termen de maximum trei zile lucratoare.

In situatia in care bugetul angajatorului destinat platii cheltuielilor de personal permite, indemnizatia poate fi suplimentata de angajator cu sume reprezentand diferenta de pana la minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

Alti profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Codul civil ([…] toti cei care exploateaza o intreprindere), care intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta, dar si persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe pot beneficia, din bugetul de stat, in baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara de 75% din castigul salarial mediu brut.

Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca.

GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram