Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
Mailchimp - subscribe form sidebar

Noutăți privind Codul Muncii din România | News Flash

21 octombrie 2022
Articolul este disponibil și în limba
engleză

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1013 din data de 19.10.2022, a fost publicată Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, lege care intră în vigoare la data de 22.10.2022.

Acest act normativ a fost adoptat ca urmare a necesității transpunerii Directivei (UE) 2019/1.152 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană și a Directivei (UE)  nr. 2019/1.158, privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului.

Astfel, în continuare vom prezenta, principalele modificări aduse Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, respectiv:

Acordarea de informații suplimentare

Angajatorul trebuie să acorde informații suplimentare față de vechea reglementare, viitorilor angajați și/sau salariaților, după cum urmează:

 •  dacă activitatea salariatului nu se desfășoară într-un loc de muncă fix și se desfășoară în mai multe locuri, va trebui precizat dacă deplasarea persoanei între acestea este asigurată sau decontată de angajator;
 • elementele constitutive ale veniturilor salariale trebuie evidenţiate separat și să fie indicată metoda de plată a salariului;
 • despre condițiile de efectuare și de compensare/plată a orelor suplimentare și cum este organizată munca în schimburi;
 • în privința perioadei de probă va trebui să se specifice și condițiile acesteia, nu doar durata ei;
 • dreptul şi condiţiile privind formarea profesională oferită de angajator;
 • dacă activitatea salariatului se va desfășura în străinătate, va trebui să se specifice și țara sau țările, pe lângă durata perioadei de muncă;
 • identificarea avantajelor oferite de către angajator ( de exemplu asigurare medicală privată, suportarea contribuţiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupaţională a salariatului, precum şi acordarea, din iniţiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activităţii profesionale a acestuia).

Informările trebuie prevăzute și în contractul individual de muncă, cu excepția dreptului şi condiţiile privind formarea profesională oferită de angajator, indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului, precum și procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate şi semnăturii electronice calificate.

În situaţia în care angajatorul nu informează persoana selectată în vederea angajării sau salariatul despre toate elementele prevăzute de lege, acesta poate sesiza Inspecţia Muncii, putând sesiza și instanţa de judecată competentă în vederea obținerii unor despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neîndeplinirii de către angajator a obligaţiei de informare.

Pentru salariatul care are raporturi de muncă stabilite anterior datei de intrare în vigoare a Legii nr. 283/2022, informaţiile suplimentare privind condiţiile aplicabile raportului de muncă se comunică de către angajator, la cerere, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului.

Drepturi noi pentru salariați

 • Salariatul care are o vechime la același angajator de minimum șase luni și a terminat perioada de probă, are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile, angajatorul fiind obligat să îi răspundă motivat și în scris la solicitare, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.
 • Dreptul la concediul de îngrijitor în vederea oferirii de către salariat de îngrijire sau sprijin personal unei rude (soț, soție, mamă, tată, fiu, fiică) sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic.
 • Problemele medicale grave, precum şi condiţiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii.
 • Dreptul salariatului de a absenta de la locul de muncă, pentru cel mult zece zile lucrătoare pe an, în cazul unor situații neprevăzute, determinate de urgențe familiale (boli sau accidente), cu condiția ca angajatorul să fie informat în prealabil și cu recuperarea integrală, prin acord comun, a perioadei absentate.
 • Concediul paternal, concediul de îngrijitor și absențele pentru urgențe familiale, presupun activitate desfășurată de către salariat și nu vor afecta concediul de odihnă.

Drepturile dobândite de către salariat anterior concediilor prevăzute de art. 51 alin. (1), a concediului de îngrijitor ori a absentării la locul de muncă în cazul unor urgențe familiale, se menţin pe toată durata concediului, respectiv a perioadei de absenţă.

Programul individualizat

Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariaţii, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp. Orice refuz al solicitării salariatului, trebuie motivat, în scris, de către angajator, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării

Interdicții

 • Este interzisă stabilirea unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleaşi părţi se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeaşi funcţie şi cu aceleaşi atribuţii.
 • Este interzisă concedierea salariatului pe durata efectuării concediului paternal şi a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă în cazul unor urgențe familiale.
 • Este interzisă concedierea salariatului pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 31, art. 39 alin. (1), art. 85 şi art. 194 alin. (2), de exemplul solicitarea trecerii pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile, etc.

Salariatul care consideră că a fost concediat pentru exercitarea diferitor drepturi reglementate de lege, poate solicita angajatorului să prezinte, în scris, motivele pe care s-a fundamentat decizia privind concedierea sa.

Regulamentul intern

Pe lângă categoriile de dispoziții stabilite anterior de vechea reglementare, Regulamentul Intern trebuie să cuprindă și reguli referitoare la preaviz și informaţii cu privire la politica generală de formare a salariaţilor, dacă există.

Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa fiecărui salariat prevederile regulamentului intern, în prima zi de lucru, şi de a face dovada îndeplinirii acestei obligaţii.

Aducerea la cunoştinţa salariaţilor a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport hârtie sau în format electronic, cu condiţia ca, în acest din urmă caz, documentul să fie accesibil salariatului şi să poată fi stocat şi printat de către acesta.

Regulamentul intern îşi produce efectele faţă de salariat de la momentul luării la cunoştinţă a acestuia.

Model cadru al contractului individual de muncă

Inspecţia Muncii va pune la dispoziţia angajaţilor şi a angajatorilor modelul-cadru al contractului individual de muncă, stabilit prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, prin publicarea pe site-ul instituţiei.

Multe companii pot întâmpina dificultăți mai ales când este necesară implementarea și aplicarea unor modificări legislative complexe. Serviciile noastre de salarizare și de administrare de personal sunt concepute astfel încât sa preia povara administrativă de pe umerii angajatorilor, sa le ofere sprijin din perspectiva legislativă, să asigure un schimb de informații sigure despre angajați și o prelucrare precisă a datelor.

Descoperiți detalierea serviciilor Accace România aici.Codul Fiscal suporta periodic modificari menite sa sustina mediul de afaceri din Romania, atat prin alinierea cu prevederile instituite la nivel international, cat si prin introducerea unor mecanisme fiscale care sa atraga dezvoltarea anumitor arii de activitate economica.

Pentru ca ne dorim sa te tinem in stransa legatura cu noutatile legislative pe masura ce astea sunt publicate, te invitam sa te abonezi la newsletter-ul nostru.

Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram