Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
CALCULATOR SALARII
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Coasiguratii și persoanele în întreținere. Cum se acordă deducerea personală?

23 aprilie 2024

Coasiguratul poate fi soţul/soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unui salariat, care beneficiază de asigurare socială de sănătate fără plata contribuției, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. De menționat, coasigurații nu pot avea la rândul lor coasigurați.

Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Copiii minori ai contribuabilului, în vârstă de până la 18 ani împliniți, sunt considerați întreținuți.

Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2    în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele montane.

Asiguratul care vrea să ia în întreținere soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv trebuie să informeze angajatorul despre acest lucru și să-i ofere acestuia următoarele documente:

  • O declarație pe propria răspundere a salariatului prin care acesta declară că are în întreținere persoana respectivă;
  • Copia actului de identitate al persoanei coasigurate;
  • Copia actului care atestă relația de rudenie între salariat și coasigurat;
  • O declarație pe propria răspundere a viitorului întreținut din care să rezulte că nu realizează venituri proprii SAU că realizeaza venituri de până la 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, că nu deține terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele montane, că nu este în întreținerea altcuiva și că se obligă să anunțe, în cel mai scurt timp posibil, orice modificare intervenită în cele declarate;
  • Adeverință emisă de Administrația Financiară din care să reiasă faptul că persoana respectivă nu realizează venituri impozabile – în original, în funcție de procedura internă a companiei angajatoare.

Asiguratul care vrea să ia în coasigurare soțul/soția/un părinte fără venituri trebuie să informeze angajatorul despre acest lucru și să-i ofere acestuia următoarele documente:

  • O declarație pe propria răspundere a salariatului prin care acesta declară că are în întreținere persoana respectivă, precum și o cerere prin care solicită adăugarea persoanei ca și coasigurat;
  • Copia actului de identitate al persoanei coasigurate;
  • Copia actului care atestă relația de rudenie între salariat și coasigurat;
  • O declarație pe propria răspundere a viitorului coasigurat din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, că nu deține terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele montane, că nu este în întreținerea altcuiva și că se obligă să anunțe, în cel mai scurt timp posibil, orice modificare intervenită în cele declarate;
  • Adeverința emisă de Administrația Financiară din care să reiasă faptul că persoana respectivă nu realizează venituri impozabile – în original, în funcție de procedura internă a companiei angajatoare.

Modalitatea electronică de verificare a calității de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în câmpul „CNP” din aplicația instalată pe site-ul CNAS.

În cazul în care persoana care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, cu excepția celor din pachetul minim de servicii medicale, apare neasigurată (ca urmare a interogării aplicației menționate mai sus), aceasta va face dovada calității de asigurat cu adeverință de asigurat.

Deducerea personală

Persoanele fizice, contribuabili, au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut.

Deducerile personale de bază se stabilesc potrivit tabelului cuprins în art. 77 alin. (4) din Codul Fiscal, care poate fi consultat aici.

În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.

Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute (perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului).

Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

Începând cu 01 ianuarie 2023, în Codul Fiscal au fost adăugate deduceri personale suplimentare, care vizează două categorii de salariați. Informații cu privire la aceste deduceri personale suplimentare regăsiți aici.

CALCULATOR SALARII
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram